Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Novinky

OZNAM:

Miesto realizácie projektu: Senica, priemyselný park Kaplinské Pole
Názov: Úprava zlievarenských a sklárskych pieskov
Stručný opis projektu: V upravárenskom závode v Senici sa bude upravovať piesok vyťažený z vyhradeného ložiska v lokalite Borský Peter a Šajdíkové Humence. Piesok sa po vyťažení prepraví do upravárenského závodu, kde sa vyčistí od nečistôt a nežiaducich prísad, vysuší a vytriedi sa na požadované frakcie. Takto vytriedený sa bude dodávať, v suchom stave prostredníctvom silokamiónov alebo balený do vriec odberateľom. Využiteľnosť tohto piesku vzhľadom na jeho jedinečnú kvalitu je predovšetkým v zlievarenstve a sklárskom priemysle.
Názov a sídlo prijímateľa: NAJPI, a.s., Kaplinské pole 20, 905 01 Senica
Dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: Začiatok 1. 1. 2014, ukončenie 30. 6. 2015
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1.: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Výška poskytnutého príspevku

NAJPI-tabula-52x40-cm-nova-vizual

4 988 259,46 €

 

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu (vstúpte):

foto.jpg

Staršie tlačové správy